Miễn Trừ Trách Nhiệm 

Các thông tin và ý kiến được nêu trong trang web này chỉ dành cho mục đích để tham khảo, chứ không nhằm cung cấp các tư vấn hay ý kiến pháp lý hay chuyên môn, cũng như không dùng để làm căn cứ hay để sử dụng như là các ý kiến tư vấn cụ thể cho các vụ việc cụ thể. LP&P không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trong trang Web do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về luật pháp, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ cho LP&P, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn thời sự. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin hay ý kiến nào được nêu trong trang web này. Vì vậy, đề nghị quý vị liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu tư vấn cụ thể nào.

Một số phần trong trang web này được kết nối với một số trang web khác, và ngược lại. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào được nêu trong các trang web khác đó.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Luật sư thành viên