Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi có gì mới?

Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến có nhiều điểm mới về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, các khái niệm về người nội bộ, người có liên quan, chức năng và quyền hạn của thanh tra UBCKNN … Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), nhằm tạo ...

Xem thêm

Công ty Mỹ mất 5 triệu USD trong vụ kiện ‘dấu phẩy’ ở văn bản luật

Trong vụ kiện về cách hiểu quy định của luật với nhân viên, công ty sữa ở Mỹ phải bồi thường 5 triệu USD. Dấu phẩy Oxford là dấu phẩy xuất hiện ngay trước sự vật cuối cùng trong một danh sách các vật được liệt kê trong câu. Gọi là dấu phẩy Oxford là bởi đây là yêu cầu bắt buộc trong Bản hướng dẫn ph...

Xem thêm