Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi có gì mới?

Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến có nhiều điểm mới về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, các khái niệm về người nội bộ, người có liên quan, chức năng và quyền hạn của thanh tra UBCKNN … Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), nhằm tạo ...

Xem thêm